fbpx

Általános szerződési feltételek

Az ÁSZF-ben tájékoztatást adunk (továbbiakban: Szolgáltató) az általunk szervezett Pikniken résztvevőnek (továbbiakban: Fogyasztó) a köztük létrejövő szerződés általános feltételeiről.
A Fogyasztó általi önkéntes megrendeléssel (honlapon vagy e-mailben) és az ÁSZF elfogadásával (az írásbeli megrendelés automatikus elfogadást jelent), valamint a választott Piknik csomag 50%-a átutalásával a szerződés a Szolgáltató és a Fogyasztó között a „piknikahegyen.hu” kiválasztott szolgáltatásaira érvényesen létrejön, melyről Szolgáltató megerősítő e-mailt küld Fogyasztónak.

Szolgáltató a Fogyasztó által megjelölt Piknikhez kapcsolódó, a honlapon közétett szolgáltatásokat nyújtja Fogyasztó részére, egyben kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatást a lehető legmagasabb szakmai színvonalon, a Fogyasztó érdekeit ellátva teljesíti. Szolgáltató jogosult a Piknik lebonyolításához alvállalkozókat bevonni.

Az egyes szolgáltatások tartalmát a Szolgáltató honlapján található információk tartalmazzák. Ezekből a szolgáltatásokból a Fogyasztó a honlapon keresztül, önkéntesen választhatja ki a neki megfelelőket, majd külön szolgáltatásokra vonatkozó igényeit írásban megerősíti.

Fogyasztó a megrendeléssel együtt tudomásul veszi, hogy a Piknik helyszíne szabadtéren, természeti környezetben van. Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli a tőle független, külső tényezők megváltozásáért. Rossz idő esetén átfoglalható a Piknik egyeztetett szabad időpontra, az eredeti dátumot követő 12 hónapon belülire.
Fogyasztó ezt legkésőbb 24 órával az időpont előtt teheti meg. Amennyiben 24 órával korábban az ismert időjárási tényezőkre való tekintettel írásbeli átfoglalás nem történt, az előlegből visszatérítés nem jár.

Fogyasztó kötelezi magát a Piknik helyszínének megóvására és a balesetek elkerülése érdekében történő felelős magatartásra. A használatra bocsátott terület épségéért anyagi felelősséggel tartozik. Szolgáltató nem felel a Fogyasztót a piknik helyszínén ért esetleges balesetért, vagyoni kárért.

Fogyasztó az írásban megrendelt Piknik csomag díjának 50 %-át a megrendeléskor előlegként a megadott számlaszámra átutalja, melyről Szolgáltató számlát küld. A foglalás az előleg kifizetésével válik véglegessé. Ha a foglalástól számított 72 órán belül nem kerül kifizetésre, a foglalás érvénytelenné válik.

A megrendelő (Fogyasztó) a fennmaradó összeget díjbekérés után – a megrendelt külön szolgáltatások díjával kiegészítve – 24 órával a Piknik kezdete előtt átutalással vagy a rendezvény után a terület visszaadásakor, annak helyszínén készpénzben, számla ellenében egyenlítheti ki.

A szerződéstől mindkét Fél jogosult elállni, melyet e-mail-ben közölni kell. Amennyiben az elállás a szolgáltatás megkezdését megelőző 14 napon túl történik, úgy Szolgáltató a befizetett összeg visszafizetésére köteles. Amennyiben Fogyasztó a szolgáltatást megelőző 2. és 14. nap között áll el a szerződéstől, úgy Szolgáltató a befizetett díj 50%-ára lesz jogosult. Amennyiben a Fogyasztó a szolgáltatás teljesítését megelőző 24 órán belül áll el a szerződéstől, úgy a teljes szolgáltatási díjat, beleértve a megrendelt külön szolgáltatások díját is, köteles megfizetni Szolgáltató részére.

Szolgáltató szavatolja, hogy tevékenységét jogszerűen végzi. Fogyasztó szavatolja, hogy a megrendelés során hamis adatot nem ad meg, felel azok valóságtartalmáért. Szolgáltató nem köteles ellenőrizni a szerződés létrejöttekor a megadott adatok valóságtartalmát, valótlan adatok közlésekor indoklás nélkül és az esetlegesen befizetett díj visszatérítése nélkül jogosult a rendezvényt lemondani

Fogyasztó panaszt tehet hivatalosan a piknikahegyen@gmail.com címre. A beérkezett panaszt Szolgáltató kivizsgálja és 30 napon belül arra választ ad. Mindkét fél törekszik arra, hogy vitáikat megegyezéses, békés úton rendezzék. Amennyiben Fogyasztó és Szolgáltató között az esetlegesen fennálló jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, Fogyasztó a Veszprém Megyei Békéltető Testülethez fordulhat.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a magyar jog, elsősorban a Polgári Törvénykönyv és a mindenkor hatályos magyar jogszabályok az irányadóak.

Fogyasztó a szolgáltatás megrendelésével kijelenti, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit részletesen, mindenre kiterjedően megismerte és megértette, az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek tekinti.

Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF-et bármikor szabadon módosítani, azonban a Fogyasztóra annak az ÁSZF-nek a tartalma az irányadó, amely a szolgáltatás visszaigazolásának idejében érvényben és hatályban volt.

Markó Beáta e.v.
Székhelye: 8241 Aszófő, Új u. 2/A
Adószáma: 54320233-1-39
Nyilvántartási száma: 4186339
Telefonszám: +36 30 3514303
email: piknikahegyen@gmail.com
honlap: http://www.piknikahegyen.hu

ADATVÉDELMI RENDELKEZÉSEK
Fogyasztó hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatait kezelje. A hozzájárulás megadása a szerződés létrejöttéhez kötelező. A megrendeléskor kizárólag azokat az adatokat kérjük Fogyasztótól, amelyek feltétlenül szükségesek a megrendeléshez. Ezeket az adatokat harmadik fél számára nem adjuk ki. Ez alól kivételt képeznek azok az információk, melyek szükségesek a Piknik lebonyolítása szempontjából a közreműködő partnereink számára. Adatainak kezelésekor a hatályos magyar adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően járunk el.
Fogyasztó hozzájárulását adhatja ahhoz, hogy Szolgáltató részére megkereséseket küldjön.
Ezt bármikor, e-mailben megküldött értesítés útján jogosult visszavonni. A hozzájárulás megadása a szerződés létrejöttéhez nem kötelező.
Szolgáltató jogosult megőrizni a szerződéshez szükséges adatokat a szerződés teljesítését, vagy megszűnését követő 5 évig. Ezen határidő lejárta után Szolgáltató köteles a Fogyasztó minden adatát törölni, kivéve, ha Fogyasztó újabb szerződést kötött a Szolgáltatóval.
Szolgáltató magára nézve kötelező érvényűnek tekinti, hogy megkeresései során etikusan jár el.

Az ÁSZF és Adatvédelmi rendelkezések érvénybe lépése: 2021. május 01.